Betalingsvoorwarden

Betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen de cliënt en de Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen de dag voor of uiterlijk op de dag van de behandeling voor 8 uur ‘s morgens afgezegd te worden. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak wordt het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht bij de cliënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten kunnen worden ingepland.

3. De declaraties van Fysiopraktijk Zorg voor Vitaliteit voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan is de cliënt in gebreke met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.


4. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut/coach, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

5. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/coach gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/coach gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 37,50 alles exclusief omzetbelasting.

7. Cliënten krijgen aan het eind van de behandeling, of naar overleg aan het eind van de maand, de nota.

8. De cliënt kan zich niet aan betaling van een door de fysiotherapeut/coach gegeven behandeling onttrekken wanneer achteraf blijkt dat hij hiervoor niet (volledig) verzekerd is, dan wel wanneer zijn zorgverzekeraar niet bereid is behandelnota’s te restitueren.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over mijn diensten of behandelingen?

Contact gegevens

Fysiotherapie Zorg voor Vitaliteit
Tony de Schipper
Haverweg 55 c
6991 BR Rheden

T:  +31 26 362 0636
M: +31 653 759 118 
E: info@zorgvoorvitaliteit.nl

BIG-nummer: 0903494504
KvK: 56638051
AGB-code: 04-120481
AGB-code ZvV: 04-024469

Praktijk open

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zat en Zon
08.00 - 17.30
09.30 - 12.30
09.30 - 12.30
08.00 - 17.30
09.30 - 12.30
in overleg
Openingstijden zijn in overleg passend te maken.